Frågor & Svar

Det finns många olika typer av sexualbrott, allt ifrån verbala sexuella kränkningar till våldtäkt. Det handlar om någon som tagit sig rätten att tillfredsställa sina egna behov på en annan människas bekostnad. Hur ska man veta vad som är ett övergrepp och inte? Här nedan kommer vi så tydligt vi kan reda ut begrepp och handlingar som klassas som övergrepp.

Vad är ett sexuellt övergrepp?
En internationellt gångbar definition lyder "...Sexuellt övergrepp mot barn definieras som indragandet av beroende och utvecklingsmässigt omogna barn i sexuella handlingar som de inte riktigt förstår, som de omöjligen med insikt kan ge samtycke till eller som är ett brott mot de sociala normerna för rollrelationerna inom familjen". I Sverige betraktas sexuell interaktion med barn (både fysisk och icke-fysisk) alltid som ett sexuellt övergrepp om den unge är under 15 år, eller 18 år om den unge dessutom är i beroendeställning till den vuxne. I beroendeställning är barn till exempel till föräldrar, far- o. morföräldrar, familjehemsföräldrar, ledare och personal på skola, idrottsklubb eller hvb-hem osv.

Exempel på handlingar som klassas som övergrepp:

 • När någon rör vid din kropp på ett sätt som inte känns bra, eller rör ditt könsorgan eller vill att du rör deras könsorgan
 • När någon vill fotografera/filma dig utan kläder eller med underkläder
 • När någon blottar sig
 • När någon talar till dig på ett sexuellt sätt utan ditt samtycke
 • När någon tvingar dig till en sexuell handling
 • Könsstympning

Vad är Grooming?

Grooming innebär att någon förbereder ett sexuellt övergrepp med barn (under 15år). Det sker oftast på nätet men förekommer även i det verkliga livet. För många barn är nätet en självklar plats att umgås med kompisar och lära känna nya vänner. Tyvärr finns också vuxna som söker upp barn för att komma åt nakenbilder eller begå sexuella övergrepp. Förövarna lämnar ofta ut felaktig information om sig själva. De kan utge sig för att vara ung och i samma ålder som offret, men i själva verket vara mycket äldre. 

Vanligt tillvägagångsätt är att successivt skapa en relation som sakta leder till en träff i sexuellt syfte. Alla kontakter på nätet behöver inte alltid leda till en träff och övergrepp i den fysiska världen. Utan det kan stanna på nätet och övergreppet eller kränkningen kan bestå av att t.ex. genom bekräftelse, mutor och utpressning försöka få barnet att visa sig naket i webbkameran.

Tänk på att:

 • Aldrig acceptera att någon vill se bilder på dig när det handlar om att du ska klä av dig, händer det ska du alltid polisanmäla
 • Bilder aldrig försvinner från nätet, en bild är lätt att kopiera och spridas snabbt vidare
 • Den som bestämmer träff och på något sätt förbereder ett möte med en minderårig riskerar att dömas till böter eller fängelse i upp till ett år

Vilka är symptomen hos små barn?
Det är alltid vanskligt att tala om symtom på sexuella övergrepp, men ett barn som utsatts för sexuella övergrepp visar i regel upp tecknen på att det mår dåligt; tecken som också kan överensstämma med andra orsaker till illamående och dysfunktionlitet. Det kan handla om att barnet sluter in sig i sig självt, att det är utåtagerande, att det regredierar och t.ex. börjar kissa på sig igen efter att det varit torrt en längre tid.

Det finns dock tecken som anses mer specifika för just sexuella övergrepp. Förutom de mest uppenbara symtomen som veneriska sjukdomar och skador på genitalia. Visar övergreppsutsatta barn ofta upp ett överdrivet sexualiserat beteende, djup rädsla eller ambivalens inför specifika personer och uttryck för ångest i relation till på- och avklädande, sänggående, duschning etc.

Vilka ärsymptomen hos äldre barn och tonåringar?
Det kan vara svårare att upptäcka sexuella övergrepp hos äldre barn. I regel anförtror tonåringar sig också hellre till sina kompisar medan yngre barn tenderar att berätta för någon betrodd vuxen, om de berättar. Vanligaste orsaken till att sexuella övergrepp bland tonåringar avslöjas är att den utsatta killen eller tjejen själv berättar om det för någon som den har förtroende för. 

Promiskuitet eller tvärtom, -avhållsamhet kan vara en reaktion på ett sexuellt trauma liksom utåtagerande beteenden och självskadebeteenden. Var inte rädd för att prata om sexuella övergrepp. Har du en kompis som berättat om sexuella övergrepp, tala gärna med någon vuxen eller försök att ge stöd åt din kompis att göra det. Du får också gärna ringa direkt till oss.

Varför blir ett specifikt barn utsatt?
Att barn utsätts beror på flera olika omständigheter som måste sammanfalla för att övergrepp skall äga rum. Dels är orsaken hos förövaren själv och hos omgivningen. Man har också sett vissa samband mellan vilken typ av barn som utsätts. Det finns flera olika typer av förövare som använder olika förklaringsmodeller för att bortförklara det som de utsatt barnet för. 

Förutom de regelrätta pedofilerna finns män och kvinnor som till följd av en kris eller dylikt vänder sig till barnet. Det förekommer ofta när övergreppen sker inom familjen. De flesta övergrepp utförs av någon närstående, en förälder, ett syskon, en lärare eller bekant till familjen. Så varför ett specifikt barn utsätts handlar till stor del om vilka vuxna som omger barnet. Till riskbarn hör barn som lever i en dysfunktionell miljö, har låg självkänsla, inga eller få nära vuxna sociala relationer samt har någon form av funktionshinder. Förvånansvärt många av de utsatta barnen hör dock inte till någon riskgrupp överhuvudtaget.

Vilka är förövarna?
65% av förövarna är en närstående till barnet. Det kan röra sig om någondera föräldern, styvföräldern, ett syskon, far- och morföräldrar eller någon annan nära släkting. I 25% av fallen, beräknar man, är förövaren en bekant eller annars känd av barnet. Då talar vi om fotbollstränare, fiollärare, grannar, familjebekanta, kompisars föräldrar eller syskon osv. I endast 10% av fallen är förövaren helt okänd för barnet. 

Tidigare utgick man ifrån att övergrepp alltid begicks av män. Numera menar man fortfarande förvisso att majoriteten är män, men antalet rapporterade fall av kvinnor som förgriper sig på barn blir allt högre. Det är både pojkar och flickor som utsätts, även om man där också räknar med att det är fler tjejer som utsätts än killar. 

Ett tabuområde är fortfarande kvinnor som förgriper sig på sina söner. Gamla föreställningar kring manlig och kvinnlig sexualitet har gjort att dessa övergrepp sällan rapporteras. Uppdagas de ser man inte alltid likadant på det inträffade. Kvinnliga förövares beteende förklaras oftare också med psykisk sjukdom, sårad kvinnlighet och behov av bekräftelse. Barnets perspektiv glöms bort. 

Incestuösa relationer mellan syskon anmäls inte lika ofta som de förekommer, även om övergreppen uppdagas. Ibland är både förövare och utsatt minderåriga och den dubbla rollen som förälder till bägge barnen gör också att föräldrar nästan aldrig anmäler. Emotionellt är syskonincest komplicerat att hantera för föräldrarna och personal i förskola och skola. Därför är det oerhört viktigt att syskonincest anmälas, så att bägge barnen kan få hjälp och så att incesten upphör.

Vilka är konsekvenserna för barnet?
Att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp är ingen sjukdom eller diagnos, det är en traumatiska upplevelse som kan ge både kortvariga och långvariga men och som barnet ofta behöver bearbeta för att kunna hantera. De psykiska menen handlar ofta om förlust av tillit, känsla av utsatthet och maktlöshet, skam- och skuldkänslor, ångest och aggressioner. 

Bearbetas inte övergreppen kan de leda till bl.a. posttraumatisk stress som kan yttra sig många år senare. Många barn ger också uttryck får ångestproblematik eller utvecklar depression. Borderline personlighetsstörning har även förknippats med sexuella övergrepp under uppväxten. Det är dock inte så att alla med borderline/emotionellt instabil personlighet har en övergreppshistoria.

Kan man må dåligt över sexuella övergrepp som hänt för länge sedan?
Övergrepp som inte bearbetas kan leda till olika former av psykiska symtom och dåligt mående. Ibland tar det sig somatiska uttryck och ibland rent psykiska. Det tillstånd vi talar om ofta i samband med övergrepp är posttraumatiskt stressyndrom; en psykisk reaktion på trauma som kan komma långt senare. Ofta debuterar symtomen i samband med något annat trauma eller större (även positiv) händelse i livet, särskilt för kvinnor gäller detta vid när kvinnan själv får barn och när barnet kommer in i samma ålder som kvinnan själv var i när övergreppen ägde rum.

Hur behandlas traumat akut när man upptäcker sexuella övergrepp?
I det akuta skedet, precis när övergrepp upptäckts bör krisbearbetning från barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten erbjudas. Krisbearbetning ska påbörjas så snart som möjligt. Barnet och föräldrarna, eller den icke-förövande föräldern får då tillfälle att prata om och bearbeta de akuta känslorna i samband med avslöjandet. Som ofta är många och förvirrade. 

Stöd under utredningsperioden medan polisutredningen pågår bör även erbjudas i de fall där det behövs. 

VIKTIGT:
 Det är viktigt att den icke-förövande föräldern stödjer sitt barn när ena föräldern missbrukat sin föräldraställning och utsatt barnet för sexuella övergrepp. Som icke-förövande förälder kan det vara förvirrande med alla egna känslor, men det är viktigt att inte belasta barnet med dessa. Sök eget samtalsstöd och vårda relationen till barnet. Barnet skall inte behöva gå igenom detta på egen hand.

Hur bearbetas sexuella övergrepp på lång sikt?
Eftersom hela situationen i samband med att ett barn har utsatts för ett sexuellt övergrepp varierar från fall till fall finns det inte någon specifik behandling vid sexuella övergrepp. Ofta delas behandlingen upp i traumafokuserad terapi och allmänt inriktad terapi. I traumafokuserad terapi får barnet bearbeta de upplevelser och känslor som övergreppet har väckt. Den allmänt inriktade terapin följer sedvanliga barn- och ungdomspsykiatriska behandlingsprinciper vid olika problem och svårigheter. I Sverige sker vanligtvis behandlingen inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården. Det finns också några specialiserade centra med utvecklade behandlingsprogram för sexuella övergrepp.

Könsstympning är ett övergrepp

Könsstympning är en tradition som har funnits länge och som inte är kopplad till någon särskild religion. Det finns många olika typer av könsstympning, allt ifrån att nålar sticks i klitoris till att delar av könet skärs bort. Konsekvenserna är olika, en del får svårt att kissa, får ärr som gör ont eller blir infekterade. Smärta vid onani och eller samlag.

Det går inte att bygga upp nya blygdläppar eller en ny yttre klitoris. Men det går att göra mycket för att det inte ska göra ont eller kännas besvärligt. Ett ihopsytt underliv kan exempelvis opereras så att det blir lättare att kissa, ha mens och sex. Det går också att operera bort ärr och cystor vilket kan vara orsaker till att det gör ont.

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Barnkonventionen står det klart och tydligt att alla personer i alla länder har rätt till sin egen kropp och att slippa bli könsstympade. Könsstympning är förbjudet enligt svensk lag och den som utför det ska dömas till fängelse. I och med att det är olagligt i Sverige så förekommer det ofta att föräldrarna tar med sig barnen till sitt hemland under sommaren för att genomföra könsstympning på sina flickor. Men enligt svensk lag är det även olagligt att könsstympa en svensk medborgare i ett annat land, även om det är tillåtet i det landet. Det är även olagligt att förbereda eller be någon annan att utföra könsstympning. Vilket innebär att en förälder kan dömas även om inte föräldern själv har medverkat vid könsstympningen.

Akuta råd:

 • Misstänker du att ditt barn är utsatt för sexuella övergrepp – Polisanmäl!
 • Om ditt barn behöver skydd så ta kontakt med socialtjänsten
 • Vill du ha stöd och råd så kontakta närmsta ATSU lokalkontor
 • Om du misstänker att ditt barn blivit utsatt för Grooming, polisanmäl så fort som möjligt. Spara chattkonversioner, alias eller e-postadress som kan vara till stor nytta i polisutredningen. Kontakta polisen på 114 14
 • Anmäl till socialtjänsten om ni får vetskap om eller misstänker att en flicka ska könsstympas här i Sverige eller utomlands eller om stympning nyligen skett

Barnkonventionen

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som den egentligen heter. Barnkonventionen är ett viktigt verktyg för ATSUs arbete för att barn ska få det bättre. Vi jobbar med barnkonventionen i alla instanser inom ATSU. Fram till idag har 193 stater anslutit sig till Barnkonventionen. Ingen annan konvention om mänskliga rättigheter har någonsin fått så stor uppslutning över hela världen som Barnkonventionen. Alla under 18 år räknas som barn och har samma rättigheter. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

null